ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้น พ.ศ. 2560 (ยกเลิก 21/01/2562)
2
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการถือหุ้นจากเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน พ.ศ. 2556(ยกเลิก 21/01/2562)
3
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561
(ยกเลิก 01/04/2562)
4
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2555
(ยกเลิก 01/07/2562)
5
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2557(ยกเลิก 26/07/2562)
6
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544(ยกเลิก 26/07/2562)
7
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560(ยกเลิก 26/07/2562)
8
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2561(ยกเลิก 26/07/2562)
9
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก 30/11/2562)
10
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2562(ยกเลิก 30/11/2562)
11
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก01/03/2563)
12
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2562(ยกเลิก01/03/2563)
13
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554(ยกเลิก01/03/2563)
14
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2562(ยกเลิก25/03/2563)
15
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/04/2563)
16
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561(ยกเลิก31/05/2563)
17
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก31/05/2563)
18
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก31/05/2563)
19
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/06/2563)
20
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/09/2563)
21
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561(ยกเลิก30/09/2563)
22
ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544(ยกเลิก31/10/2563)
23
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544(ยกเลิก30/9/63)
24
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/12/2563)
25
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสู้ภัยโควิด-19 พ.ศ. 2563(หมดเขต)
26
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก1/7/2564)
27
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563(ยกเลิก1/7/2564)
28
ระเบียบว่าด้วย การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2561(ยกเลิก31/7/2564)
29
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2564
30
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564(ยกเลิก30/9/2564)
31
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564(ยกเลิก30/9/2564)
This template downloaded form free website templates