ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้น พ.ศ. 2560 (ยกเลิก 21/01/2562)
2
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการถือหุ้นจากเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน พ.ศ. 2556(ยกเลิก 21/01/2562)
3
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561
(ยกเลิก 01/04/2562)
4
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2555
(ยกเลิก 01/07/2562)
5
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2557(ยกเลิก 26/07/2562)
6
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544(ยกเลิก 26/07/2562)
7
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560(ยกเลิก 26/07/2562)
8
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2561(ยกเลิก 26/07/2562)
9
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก 30/11/2562)
10
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2562(ยกเลิก 30/11/2562)
11
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก01/03/2563)
12
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2562(ยกเลิก01/03/2563)
13
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554(ยกเลิก01/03/2563)
14
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2562(ยกเลิก25/03/2563)
15
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/04/2563)
16
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561(ยกเลิก31/05/2563)
17
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก31/05/2563)
18
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก31/05/2563)
19
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/06/2563)
20
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/09/2563)
21
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561(ยกเลิก30/09/2563)
22
ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544(ยกเลิก31/10/2563)
23
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544(ยกเลิก30/9/63)
24
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก30/12/2563)
25
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสู้ภัยโควิด-19 พ.ศ. 2563(หมดเขต)
26
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2563(ยกเลิก1/7/2564)
27
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563(ยกเลิก1/7/2564)
28
ระเบียบว่าด้วย การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2561(ยกเลิก31/7/2564)
29
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2564
30
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564(ยกเลิก30/9/2564)
31
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564(ยกเลิก30/9/2564)
32
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2562(ยกเลิก 28 กุมภาพันธ์ 2565)
33
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563(ยกเลิก 30 เมษายน2565)
34
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565(ยกเลิก 31 พฤษภาคม 2565)
35
ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559(ยกเลิก 31 พฤษภาคม 2565)
36
ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2557(ยกเลิก 28 กุมภาพันธ์ 2565)
37
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564(ยกเลิก 30 มิถุนายน 2565)
38
ระเบียบ ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564(ยกเลิก 30 มิถุนายน 2565)
39
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2563(ยกเลิก 31 กรกฎาคม 2565)
This template downloaded form free website templates