สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำท้องที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งกันซึ่งการตายนี้ คณะผู้ริเริ่มก่อตั้ง ประกอบด้วย

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายโกศล แต้มเติม นายกสมาคม
2
นายโอภาส ย่อมละเอียด อุปนายกสมาคม
3
นายอำนาจ บุญเมือง กรรมการ
4
นายวิรัตน์ กำลังเกื้อ กรรมการ
5
นายสุรพร นนทแก้ว กรรมการ
6
นางอารี ช่วยสงค์ กรรมการและเหรัญญิก
7
นายปรีชา แก่นอินทร์ กรรมการและเลขานุการ
8
นายชาตติการ ทั่วด้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9
นายสุนทร ฝอยทอง กรรมการ
10
นายนิกร ขุนทอง กรรมการ
11
นายประชนม์ อาวุธเพชร กรรมการ
12
นายทวี จันทร์โท กรรมการ
13
นายสาวิตร บุรีรัตน์ กรรมการ
14
นายสืบพงษ์ แก้วพงษ์ กรรมการ
15
นายวิเชียร เพชรอาวุธ กรรมการ
16
นายศิริ เลิศไกร ที่ปรึกษา
17
นางสาวชุติธร โยธารักษ์ ผู้จัดการ


         สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งอยู่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เลขที่ 6/99-100 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075 – 774 672 – 3 โทรสาร 075 – 774 671