สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พนักงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  บำเหน็จ
  ลูกจ้างบำนาญกรมบัญชีกลางคลังจังหวัด
  ข้าราชการบำนาญกรมบัญชีกลางคลังจังหวัด
  ข้าราชการบำนาญกรมอนามัย
  ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
  ย้ายหน่วย
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  พนักงานกระทรวงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  พนักงานราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเมืองนครศรีธรรมราช
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
  ข้าราชการบำนาญกรมควบคุมโรค
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  พนักงานราชการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  พนักงานกระทรวงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลทุ่งสง
  พนักงานราชการโรงพยาบาลทุ่งสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อ.ทุ่งสง
  ย้ายหน่วย
  ข้าราชการบำนาญกรมบัญชีกลางคลังทุ่งสง
  ลูกจ้างบำนาญกรมบัญชีกลางคลังทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง
  สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
  พกส.รพ.สต.บ้านหนองหว้า
  พกส.รพ.สต.บ้านไทรห้อง
  พกส.รพ.สต.บ้านใต้
  พกส.รพ.สต.บ้านกะปาง
  พกส.รพ.สต.บ้านบนควน
  พกส.รพ.สต.บ้านเขาโร
  พกส.รพ.สต.บ้านโคกบก
  พกส.รพ.สต.บ้านทุ่งควาย
  พกส.รพ.สต.บ้านไสใหญ่
  พกส.รพ.สต.บ้านหนองปลิง
  พกส.รพ.สต.บ้านควนแร
  พกส.รพ.สต.บ้านสหกรณ์
  พกส.รพ.สต.บ้านไร่เหนือ
  พกส.รพ.สต.บ้านคอกช้าง
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(รพ.สต.บ้านบนควน อ.ทุ่งสง
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลบางขัน
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลบางขัน
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.บางขัน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สสอ.บางขัน
  พนักงานกระทรวง สสอ.บางขัน
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
  พนักงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพร.ฉวาง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลเชียรใหญ่
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลเชียรใหญ่
   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.เชียรใหญ่
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สสอ.เชียรใหญ่
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.บ้านศรีรักษา
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.บ้านเนินธัมมัง
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลหัวไทร
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลหัวไทร
  พนักงานราชการโรงพยาบาลหัวไทร
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.หัวไทร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร
  เทศบาลตำบลการะเกด
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลชะอวด
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลชะอวด
  พนักงานราชการโรงพยาบาลชะอวด
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.ชะอวด
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด
  พกส.รพ.สต.บ้านขอนหาด
  พกส.รพ.สต.บ้านเขาลำปะ
  พกส.รพ.สต.บ้านเขาพระทอง
  พกส.รพ.สต.บ้านควนหนองหงส์
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  พนักงานราชการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์
  พนักงานกระทรวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์
  รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ
  พกส.รพ.สต.บ้านปัง
  พกส.รพ.สต.บ้านทำเนียบ
  พกส.รพ.สต.บ้านสระพัง
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลท่าศาลา
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลท่าศาลา
  พนักงานราชการโรงพยาบาลท่าศาลา
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลท่าศาลา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา
  พกส.รพ.สต.บ้านประดู่หอม
  พกส.รพ.สต.บ้านสาขา
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลขนอม
  พนักงานราชการโรงพยาบาลขนอม
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลขนอม
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
  พนักงานราชการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
  พนักงานกระทรวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
  พนักงานราชการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลพิปูน
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพิปูน
  พนักงานราชการโรงพยาบาลพิปูน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน
  พกส.รพ.สต.บ้านวังวัว
  พกส.รพ.สต.บ่อน้ำร้อน
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รพ.สต.บ้านวังวัว
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลปากพนัง
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลปากพนัง
  พนักงานราชการโรงพยาบาลปากพนัง
  ลูกจ้างชั่วครายรายเดือนโรงพยาบาลปากพนัง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
  พนักงานกระทรวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
  ข้าราชการบำนาญกรมบัญชีกลางคลังปากพนัง
  ลูกจ้างบำนาญกรมบัญชีกลางคลังปากพนัง
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนรพ.สต.บ้านบางไทรนนท์
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  พนักงานราชการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
  ย้ายหน่วย
  ศูนย์อนามัยที่ 11
  พนักงานกระทรวงศูนย์อนามัยที่ 11
  พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 11
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลลานสกา
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลลานสกา
  พนักงานราชการโรงพยาบาลลานสกา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
  พนักงานกระทรวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
  รพ.สต.บ้านร่อน(ลานสกา)
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลสิชล
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลสิชล
  พนักงานราชการโรงพยาบาลสิชล
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลสิชล
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล
  เทศบาลตำบลสิชล
  พกส.รพ.สต.บ้านเขาใหญ่
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลพรหมคีรี
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพรหมคีรี
  พนักงานราชการโรงพยาบาลพรหมคีรี
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลนาบอน
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลนาบอน
  พนักงานราชการโรงพยาบาลนาบอน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
  พกส.รพ.สต.บ้านสี่แยก
  พกส.รพ.สต.บ้านหนองยาง
  พกส.รพ.สต.บ้านหนองดี
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลนบพิตำ
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลนบพิตำ
  พนักงานราชการโรงพยาบาลนบพิตำ
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลนบพิตำ
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ
  พกส.รพ.สต.บ้านโรงเหล็ก
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  พนักงานราชการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  สำนักงานงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง
  พนักงานราชการสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลพระพรหม
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลพระพรหม
  พนักงานราชการโรงพยาบาลพระพรหม
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลพระพรหม
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม
  พนักงานกระทรวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม
  พกส.รพ.สต.บ้านท่าช้าง
  พกส.รพ.สต.บ้านพระเพรง
  พกส.รพ.สต.บ้านนาสระ
  พกส.รพ.สต.บ้านห้วยยูง
  พกส.รพ.สต.บ้านวังวัว
  ย้ายหน่วย
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  พนักงานกระทรวงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  พนักงานราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  ย้ายหน่วย
This template downloaded form free website templates