สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ข้าราชการบำนาญกรมควบคุมโรค
  ข้าราชการบำนาญกรมอนามัย
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  เทศบาลเมืองปากพูน
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หน่วยงานอื่นๆนอกเขตจังหวัด
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเมืองนครศรีธรรมราช
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
  โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)
  โรงพยาบาลทุ่งสง (ชัยชุมพล)
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัด ณ อำเภอทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง
  พกส.รพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง
  เทศบาลเมืองทุ่งสง
  โรงพยาบาลบางขัน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
  โรงพยาบาลเชียรใหญ่
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่
  เทศบาลตำบลการะเกด
  โรงพยาบาลหัวไทร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร
  โรงพยาบาลชะอวด
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด
  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์
  พกส.รพ.สต. ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์
  โรงพยาบาลท่าศาลา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา
  โรงพยาบาลขนอม
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
  โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา
  โรงพยาบาลพิปูน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน
  โรงพยาบาลปากพนัง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัด ณ อำเภอปากพนัง
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
  ศูนย์อนามัยที่ 11
  โรงพยาบาลลานสกา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
  โรงพยาบาลสิชล
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล
  เทศบาลตำบลสิชล
  โรงพยาบาลพรหมคีรี
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
  โรงพยาบาลนาบอน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
  โรงพยาบาลนบพิตำ
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ
  โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  สำนักงานงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
  เทศบาลตำบลจันดี
  โรงพยาบาลพระพรหม
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
     สรรหา ณ หน่วยสรรหาที่ 1 สนง.สสจ.นศ.
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัด ณ อำเภอทุ่งสง
     สรรหา ณ หน่วยสรรหาที่ 4 รพ.ทุ่งสง(ชัยชุมพล)
  ข้าราชการบำนาญสังกัดคลังจังหวัด ณ อำเภอปากพนัง
     สรรหา ณ หน่วยสรรหาที่ 16 รพ.ปากพนัง
This template downloaded form free website templates