ประเภทที่ 1 เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี ฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100.00 บาท การถอนเมื่อไรก็ได้ การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ฝาก ปีละ 1 ครั้ง ณ 31 ธันวาคม ถ้าขอปิดบัญชีก่อนกำหนดวันที่ สอ.สสจ.นศ. คิดเบี้ย สอ.สสจ.นศ. จะคิดดอกเบี้ยให้จนถึงวันก่อนปิดบัญชี ถอนเงินฝากผ่านบัตรธนาคารกรุงไทย ATM

ประเภทที่ 2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี ฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท การถอนเมื่อไรก็ได้ การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือน 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ถ้าขอปิดบัญชีก่อนกำหนดวันที่ สอ.สสจ.นศ. คิดเบี้ย สอ.สสจ.นศ. จะคิดดอกเบี้ยให้จนถึงวันก่อนปิดบัญชี เงินคงเหลือในบัญชีจะต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000.00 บาท ถึงจะคิดดอกเบี้ยให้

ประเภทที่ 3 เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ การนำฝาก เป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ขั้นต่ำ 500.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.00 บาทเปิดคนละ 1 บัญชี ระยะเวลาฝาก 60 งวด งวดละ 1 เดือน การนำฝาก ฝากเดือนละ 1 ครั้ง หรือหักจากบัญชีเงินได้รายเดือน

ประเภทที่ 4 เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร การนำฝาก เป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ขั้นต่ำ 500.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.00 บาทเปิดคนละ 1 บัญชี ระยะเวลาฝาก 60 งวด งวดละ 1เดือน การนำฝาก ฝากเดือนละ 1 ครั้ง หรือหักจากบัญชีเงินได้รายเดือน

ประเภทที่ 5 เงินฝากประจำ 3,6,12,48,60 เดือน ? ต้องฝากแต่ละครั้ง หรือมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1,000.00 บาท ? ฝากได้ 5 ประเภท คือ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 48เดือน และ 60เดือน ถ้าฝากไม่ครบ กำหนด แล้วมาถอน ก่อนกำหนด จะคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ?ฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท ?ปรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

This template downloaded form free website templates